23.05.2020 09:17, gopd2

9. Адначце займеннік, які не мае на зона ску: а) ам, 6) мне, в) сабон ж.
10. Адзначце выпадкі правільнага ўжыванне прыназоўнікаў і стам а) алыс кa нe, 6)
налыса да мяне, в) адбудзь са мною, г) абудзь і мною
1. Адзначце пачатковую форму для кожнага з наступных займеннікај: 1) вамі а) ва бвы, в)
ы. 2) саму. а) сам, б) сама, ) самы: 3) ні на чаім а) нічым, б) чым, в) нічый
12. Адзначце займеннікі 1-й асобы а) я, б) ты, в) яно, г) мы, д) вы, е) яны
3. Ад ичие сказы, у якіх займеннікі ўжыты правільна. а) я табе ўчора там не бачыў. 6) яка
быць самім сабою, і так легка стаць нiкiм, в) Я нелаю пану сябе, r) Пяжэй за ўсё сябе перамагчы стаць
над сабой буласным судей; д) я найшоў у сваей кватэры нікога
14. Адзначце выпадкі зітнала напісання займеннікаў а) на (абы) якім кані далёка не знаете, б)
(не) калькі ракоў на тыдзень, я} чай (неуд.) сынак, г) бабы) 1 чаrо не смяюца, д) () (у) чым не
вінаваты, е) (ні) кога не пакрыўду, ж) (не) столькі тых грошай, колькі клопату
15. Адзначце выпадкі напісання замест пропускаў літары е. а) и чога новага, б) н_чага не хапала.
в) в кім замяніць, г) и комунчога не сказаў, а някіх перашкод; е) и каму можа пашчасць; е) н хата
ўключыў эле ар.
16 Падкрэсце ў дадзеным сказе ўсе займеннікі як члены сказа. Памяць любога чалавека падобна
на нейкую скарбніцу, у якой можа захавацца толькі тое, што здольна вытрымаць буры часу і ніколі не
страціць сваей цікавасці
Памагите

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 03.04.2019 21:13
Напишите, , сочинение по произведению "раскиданае гняздо" (не с интернета) ​
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 18.05.2019 22:10
Пишется: выдаецца з красавіка тысяча дзевяцьсот пяцьдзесят сёмага года ў мінску на беларускай мове. или: выдаецца з красавіка тысячы дзевяцьсот пяцьдзесят сёмага года ў мінску на беларускай мове.
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 20.05.2019 22:01
Фанетычны разбор слова пад'езд
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.05.2019 22:19
Скласцi казку пра сказ i яго састау.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 26.05.2019 07:10
Праскланяйце лiчэбнiкi 3 кнігі, чацвёра сяброу, 50 дзён, 318 кіламетрау, 1/5 задання, 16 хвілін, 897 школьнікау, 1995 год
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 26.05.2019 09:00
ответить на вопрос якия граматычныя прыметы дзеяслова и прыметника мае
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 13.06.2019 08:40
Прачытайце тэкст. адщукайце у им пачатак, асноуную частку и канцоуку. запишыце тэкст правильна. кожную частку пишыце з чырвонага радка. жыу-быу на ляснойпалянцы зайка. аднойчы пасадзиу ён чатыры яблыньки. перазимавали дрэуцы, вясною сокам налилися, зазелянели. кожнае лета зайка з азярца вядзерцам ваду насиу и яблыньки паливау, праз гадой кольки зайка налюбавацца не мог на свой садок. восенню галинки дрэу гнулися ад спелых пладоу. добры садоуник атрымауся з зайки!
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 15.06.2019 02:50
Нужно сочинение на тему: самае каштоунае на зямли-гэта жыццё чалавека
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 15.06.2019 10:00
Складите и запишите сказы з аднародными членами па схемах 1. о, оио 2. о: о, оио 3. о, оио - о
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 17.06.2019 21:10
Абазначце склон назоунiкау. настаунiца падзякавала надзейцы, грышу, вову, наталлi.
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 18.06.2019 19:20
Белым снегам замяло и дароги и сяло. мост праз рэчку хутка ляжа. а што гэта? хто адкажа?
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 19.06.2019 00:00
Может кто знает продолжение текста хмара насоувалася. яна расла на вачах, шпарка уздымалася угору. узняуся вецер, то ен биу у твар, то у спину , а то налятау аднекуль збоку и кидауся калючым халодным
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Биология, 04.07.2019 15:00
Категория
Українська мова, 04.07.2019 15:00
Категория
Математика, 04.07.2019 15:00
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19173586