23.05.2020 14:57, gagag590

Тест по бел язу Адзначце словы, у якіх колькасць літар і гукаў не супадае: 1) лясны; 2) яблычнае; 3) прыязджаць; 4) ельнік; 5) князь. 2. Адзначце словы, у якіх пішацца літара э: 2) бр… кет: 2) др… ваед; 3) характ… р; 4) інт… рвал; 5) пр… зідэнт. 3. Адзначце словы, у якіх пішацца літара о: 1) дэп…; 2) в… рабей; 3) Эфі…пія; 4) ф… талабараторыя; 5) шыр… каверхі. 4. Адзначце, дэе пішацца ў: 1) паўночна -…сходні; 2) а… дыторыя; 3) Кавалёва …ладзіслава; 4) кансультацыйна-…рачэбны; 5) Улан - …дэ. 5. Адзначце словы, у якіх пішацца ь: 1) бязрыб… е; 2) дз… як; 3) міл… ён; 4) клубен… чык; 5) кампан… ён. 6. Адзначце словы, у якіх пішацца апостраф: 1) паўшар… е; 2) саслоў…е; 3) Дар… я; 4) фел… етон; 5) двух… ярусны. 7. Адзначце словы, у якіх пішацца літара а: 1) ч… рнаморскі; 2) ч… рнабароды; 3) д… браякасны; 4) ст… гадовы; 5) р… знабаковы. 8. Адзначце выпадкі, калі пры змяненні назоўніка адбываецца чаргаванне заднеязычнага са свісцячым гукам: 1) сустрэцца з (сяброўка); 2) зваліцца з (кладка); 3) бегчы па (дарожка); 4) радавацца (адзнака); 5) ісці па (бераг). 9. Адзначце радкі, у якіх марфемная будова слоў вызначана правільна: 1) зацемна ( прыстаўка + корань + суфікс + канчатак ); 2) зірнуўшы ( корань + суфікс + суфікс ); 3) здалёку ( прыстаўка + корань + суфікс ); 4) перададзены ( прыстаўка + корань + суфікс + канчатак ); 5) задарожны ( прыстаўка + корань + суфікс + канчатак ). 10. Адзначце радкі, у якіх прыслоўі пішуцца разам: 1) саскочыць (на) хаду; 2) пазіраць (з) верху; 3) (з) верху елкі; 4) ісці (ў) абдымку; 5) пачаць (па) асобку. 11. Адзначце лічэбнікі, напісаныя правільна: 1) пяцьдзясят трэцці; 2) тры пятых; 3) шаснаццаць; 4) у васьмідзесяці; 5) з трымастамі. 12. Адзначце, дзе трэба ўжыць займеннік сябе: 1) Чалавек любіць самога … . 2) Іван быў упэўнены ў …. чалавек. 3) Вартавы даў пра … знаць стукам у дзверы. 4) Васіль запрасіў усіх да … . 5) Нарэшце гоман сам па … ўлёгся. 13. Адзначце словазлучэнні, у якіх ѐсць памылкі ва ўтварэнні ці напісанні дзеепрыметнікаў: 1) размоклыя чаравікі; 2) дагледжаная вопратка; 3) згаладаўшыяся дзеці; 4) плачучы голас; 5) абветранныя твары. 14. Адзначце прыклады, у якіх не (ня) са словамі пішацца разам: 1) (не) верагодны палёт; 2) (не) высушанае своечасова жыта; 3) (не) каторыя работнікі; 4) (не) упэўненасць у сабе; 5) (не) адхіляючыся ад тэмы. 15. Адзначце радкі, дзе запісаны сінонімы: 1) адвага, смеласць, мужнасць; 2) адзінока, самотна, сіратліва; 3) адпачынак, перапынак, канікулы; 4) ганаровы, ганарлівы, ганарысты; 5) спрытна, увішна, жвава. 16. Адзначце словазлучэнні, у якіх парушана лексічная спалучальнасць слоў-кампанентаў: 1) істотны недахоп; 2) пачэсны госць; 3) залыпаць губамі; 4) наталіць прагу; 5) хатнія жывёлы. ТЭКСТ ДЛЯ ЗАДАННЯЎ 17 – 20 ( 1 ) Палявая дарога прывяла да лесу. ( 2 ) Невысокія сосны ўперамежку з кучаравымі елкамі паўкругам абдымалі поле. ( 3 ) Бярозкі нібы дапамагалі сонцу праганяць з лесу змрок. ( 4 ) Спякоты не было. ( 5) Можна было прыйсці крыху адпачыць. 17. Ад асновы дзеяслова ў 2-м сказе ўтварыць дзеепрыслоўе і запісаць. 18. Вызначце, якой часцінай мовы з’яўляецца выдзеленае ў 5-м сказе слова. Адказ запішыце. 19. Вызначце від сувязі сказаў у тэксце. Адказ запішыце. 20. Вызначце стыль і тып тэксту. Адказ запішыце.​

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 10.04.2019 23:37
Увечным сваiм iмкненнi скрышыць правы бераг, ѐн падступаў у палавень зусiм блiзка да яго, руйнаваў адхоны, зносiў, каб пасадзiць у другім месцы, лазу, гвалтоўна вырываў кавалкi берага або асцярожна падмываў яго, каб раптам абурыць у ваду цэлыя брылы зямлi. поўны сінтаксічны разбор .
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 30.04.2019 22:14
Разбор слова па саставу на беларускай мове - да пабачэння
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 14.05.2019 08:42
2) адзначце складаназлучаныя сказы: а) колас вельмі любіў прыроду, усю прыгажосць кожнай пары года і ўмеў перадаць гэту прыгажосць, усе яе адценні ў жы- вы мастацкім слове. б) miр будуе, а вайна руйнуе. в) ці вятры прамчацца з шумам. ці снягі цярусяць. г) потым чуваць ці то птушыны шчэбет-перасвіст, ці то весна- вое бульканне ручаін.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 18.05.2019 15:20
Морфологический разбор слова голове
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.05.2019 22:50
Предумать 5 сказау з дзеепрыметным зваротам
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.05.2019 22:19
Скласцi казку пра сказ i яго састау.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 29.05.2019 19:30
Складите и запишыце 2-3 сказа з аднакаранёвыми словами чытаць працавать вучыть
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 31.05.2019 14:30
З'ехаць, пад'есці,з'есці ,пад'ехаць, ад'езд, з'езд. абазначце прыстаукі.
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 02.06.2019 18:00
Нужен образ пани марьи из сирочий хлеб, желательно чтобы сейчас написали)
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 07.06.2019 00:20
1)гэй, на беразе ! данесся хрыплаватыголас з мора падымайце канат ! 2) таксама прыехали паступаць зауважыу сам сабе сцепка и пагля дзеу на гэтых людзей як на сваих канкурэнтау ю 3) дзядька звярнууся алесь да антося назавице прыкметы на дождж мне трэба записаць 4) каб неяк развеяць няемкасць маша сказала я думаю мяняць кватэру постате потребные знаки прыпынку у простай мове
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 08.06.2019 08:20
Придумать уступ да сачынення аписанне помника
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 11.06.2019 15:50
Калi злучнiк і вымаўляецца як [ы] ​
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Русский язык, 15.04.2020 08:44
Категория
Қазақ тiлi, 15.04.2020 08:44
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18186222