23.05.2020 14:57, gagag590

Тест по бел язу Адзначце словы, у якіх колькасць літар і гукаў не супадае: 1) лясны; 2) яблычнае; 3) прыязджаць; 4) ельнік; 5) князь. 2. Адзначце словы, у якіх пішацца літара э: 2) бр… кет: 2) др… ваед; 3) характ… р; 4) інт… рвал; 5) пр… зідэнт. 3. Адзначце словы, у якіх пішацца літара о: 1) дэп…; 2) в… рабей; 3) Эфі…пія; 4) ф… талабараторыя; 5) шыр… каверхі. 4. Адзначце, дэе пішацца ў: 1) паўночна -…сходні; 2) а… дыторыя; 3) Кавалёва …ладзіслава; 4) кансультацыйна-…рачэбны; 5) Улан - …дэ. 5. Адзначце словы, у якіх пішацца ь: 1) бязрыб… е; 2) дз… як; 3) міл… ён; 4) клубен… чык; 5) кампан… ён. 6. Адзначце словы, у якіх пішацца апостраф: 1) паўшар… е; 2) саслоў…е; 3) Дар… я; 4) фел… етон; 5) двух… ярусны. 7. Адзначце словы, у якіх пішацца літара а: 1) ч… рнаморскі; 2) ч… рнабароды; 3) д… браякасны; 4) ст… гадовы; 5) р… знабаковы. 8. Адзначце выпадкі, калі пры змяненні назоўніка адбываецца чаргаванне заднеязычнага са свісцячым гукам: 1) сустрэцца з (сяброўка); 2) зваліцца з (кладка); 3) бегчы па (дарожка); 4) радавацца (адзнака); 5) ісці па (бераг). 9. Адзначце радкі, у якіх марфемная будова слоў вызначана правільна: 1) зацемна ( прыстаўка + корань + суфікс + канчатак ); 2) зірнуўшы ( корань + суфікс + суфікс ); 3) здалёку ( прыстаўка + корань + суфікс ); 4) перададзены ( прыстаўка + корань + суфікс + канчатак ); 5) задарожны ( прыстаўка + корань + суфікс + канчатак ). 10. Адзначце радкі, у якіх прыслоўі пішуцца разам: 1) саскочыць (на) хаду; 2) пазіраць (з) верху; 3) (з) верху елкі; 4) ісці (ў) абдымку; 5) пачаць (па) асобку. 11. Адзначце лічэбнікі, напісаныя правільна: 1) пяцьдзясят трэцці; 2) тры пятых; 3) шаснаццаць; 4) у васьмідзесяці; 5) з трымастамі. 12. Адзначце, дзе трэба ўжыць займеннік сябе: 1) Чалавек любіць самога … . 2) Іван быў упэўнены ў …. чалавек. 3) Вартавы даў пра … знаць стукам у дзверы. 4) Васіль запрасіў усіх да … . 5) Нарэшце гоман сам па … ўлёгся. 13. Адзначце словазлучэнні, у якіх ѐсць памылкі ва ўтварэнні ці напісанні дзеепрыметнікаў: 1) размоклыя чаравікі; 2) дагледжаная вопратка; 3) згаладаўшыяся дзеці; 4) плачучы голас; 5) абветранныя твары. 14. Адзначце прыклады, у якіх не (ня) са словамі пішацца разам: 1) (не) верагодны палёт; 2) (не) высушанае своечасова жыта; 3) (не) каторыя работнікі; 4) (не) упэўненасць у сабе; 5) (не) адхіляючыся ад тэмы. 15. Адзначце радкі, дзе запісаны сінонімы: 1) адвага, смеласць, мужнасць; 2) адзінока, самотна, сіратліва; 3) адпачынак, перапынак, канікулы; 4) ганаровы, ганарлівы, ганарысты; 5) спрытна, увішна, жвава. 16. Адзначце словазлучэнні, у якіх парушана лексічная спалучальнасць слоў-кампанентаў: 1) істотны недахоп; 2) пачэсны госць; 3) залыпаць губамі; 4) наталіць прагу; 5) хатнія жывёлы. ТЭКСТ ДЛЯ ЗАДАННЯЎ 17 – 20 ( 1 ) Палявая дарога прывяла да лесу. ( 2 ) Невысокія сосны ўперамежку з кучаравымі елкамі паўкругам абдымалі поле. ( 3 ) Бярозкі нібы дапамагалі сонцу праганяць з лесу змрок. ( 4 ) Спякоты не было. ( 5) Можна было прыйсці крыху адпачыць. 17. Ад асновы дзеяслова ў 2-м сказе ўтварыць дзеепрыслоўе і запісаць. 18. Вызначце, якой часцінай мовы з’яўляецца выдзеленае ў 5-м сказе слова. Адказ запішыце. 19. Вызначце від сувязі сказаў у тэксце. Адказ запішыце. 20. Вызначце стыль і тып тэксту. Адказ запішыце.​

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 08.04.2019 19:33
Отгадай загадки: 1.в одном доме сто жителей, а семья одна. 2.чатыры брацікі пад аднім капелюшом стаяць. 3.пяць братоў у адну ноч нарадзіліся, і ўсе з адным іменем. 4.у адным дзежцы два хлябцы. 5.тысяча братоў у адным поясам падпаясаны. 6.тры браты на адным кані па белым полі едуць. 7.стаіць у лазе на адной назе. 8.у дзьвух матак па пяць хлапчанятак, і у кожнага з іх адно имя
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 09.04.2019 16:39
Обоже! ! я просто умрукороче там дополнительные , которые необходимо слелать по данному тексту: 1.вызначце стыль тэксту. дайце тэксту загаловак.2.напiшыце азначэнне прыслоуя. прывядзiце прыклады.3.пазначце над прыслоуямi iх разрад пазначэннi.4.выканайце марфалагiчны i словаутваральны разбор слова адразу з тэксту.! ​
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 10.04.2019 23:37
Увечным сваiм iмкненнi скрышыць правы бераг, ѐн падступаў у палавень зусiм блiзка да яго, руйнаваў адхоны, зносiў, каб пасадзiць у другім месцы, лазу, гвалтоўна вырываў кавалкi берага або асцярожна падмываў яго, каб раптам абурыць у ваду цэлыя брылы зямлi. поўны сінтаксічны разбор .
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 21.04.2019 12:41
На прыкладзе адной з узятых у артыкуле праблем пабудуйце сваё разважанне па схеме: тэзис - аргументы и прыклады - вывад. паводле тэксту цётка "шануйце роднае слова! " 50
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 20.05.2019 22:01
Фанетычны разбор слова пад'езд
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 21.05.2019 17:10
Найти мне по языку сочинение-описание помника
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 21.05.2019 20:00
Можете написать сочинение на тему "беларуская мова ў сям'і славянскіх моў"
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.05.2019 13:20
Для чаго нам патрэбна пунктуацыя . (на 6 сказау)
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.05.2019 14:10
В. каромазов "дзяльба кабанчыка". характеристика образа героя степана.
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.05.2019 14:10
Складзице и запишыце сказы, каб прыведзеныя словы у аднымсказе были звароткам, а у другим-дзейникам школа, мама, беларусь.
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.05.2019 22:19
Скласцi казку пра сказ i яго састау.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 26.05.2019 22:40
Патрэбна скласці сказку пра назоўнік (существительное)
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Литература, 15.09.2019 19:30
Категория
Математика, 15.09.2019 19:30
Категория
Окружающий мир, 15.09.2019 19:30
Категория
Английский язык, 15.09.2019 19:30
Категория
Русский язык, 15.09.2019 19:30
Категория
Русский язык, 15.09.2019 19:30
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 17835737