22.05.2020 10:11, lhfuty

ПАМАГИТЕ Позначте, як змінюється швидкість розчинення у разі подрібнення речовини, що
розчиняється: (0, ів)
А) збільшується Б)зменшується В)не змінюється
2. Позначте речовину, що розчинна у воді: (0, ів)
А)калій бромід Б)кальцій ортофосфат
В)аргентум (І) сульфат Г)магній карбонат
3. Позначте масу купрум (ІІ) хлориду, що необхідно додати до води масою 240г, щоб
одержати 300г розчину цієї солі: (0,5б.)
А)240 Б)300 В)540 Г)60
4. Позначте речовини, що можуть утворитись в реакціях сполучення: (0, ів)
А)одна речовина Б)одна складна речовина
В)дв речовини Г)дві складні речовини
5. Третім членом гомологічного ряду метану є: (0, ів)
А)декан Б)бутан В)пропан Г)етилен
6. Позначте правильне твердження щодо застосування жирів: (0, ів)
А)синтез поліетилену Б)основне джерело енергії для тварин
В)добування мила Г)паливо
7. Однією рискою підкресліть формули алканів, а двома – алкенів: ( )
СН 4 , С 2 Н 4 , С 2 Н 5 ОН, С 6 Н 6 , С 5 Н 12 , С 5 Н 8 , С 6 Н 12 , С 2 Н 2 , С 3 Н 8 .
8. Складіть рівняння реакцій в молекулярній та йонно-молекулярній формах: (2
бала)
A)Fe(OH) 3 + H 2 SO 4 →
Б)K 2 CO 3 + Ba(OH) 2 →
9. Розставте коефіцієнти методом електронного балансу: ( )
Al + H 2 SO 4(конц.) →Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 O + SO 2 ↑
10. Обчисліть масу солі, що утворюється під час взаємодії оцтової кислоти масою
15г з надлишком вапняку. ( )

9КЛАСС

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Химия, 27.02.2019 13:10
Найдите массу 19,6% раствора серной кислоты, необходимой для реакции с 11,2 л метиламина.
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 28.02.2019 19:30
Напишите уравнения реакций, позволяющих осуществить следующие превращения: метан-хлорметан-бутан-дихлорбутан-ц иклобутан
Ответов: 4
Иконка предмета
Химия, 01.03.2019 00:20
Составить по три формулы оксидов а) одновалентных металлов б) двухвалентных металлов в) трёхвалентных металлов г) четырёхвалентных металлов
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 02.03.2019 05:50
В425 г воды растворили 75 г кристаллической соды определите процентное содержание соды в растворе
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 02.03.2019 07:50
Установить молекулярную формулу предельной карбоновой кислоты калиевая соль которой содержит 28.57процентов кислорода
Ответов: 4
Иконка предмета
Химия, 02.03.2019 16:40
Уравнение реакции неполного горения этанола
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 02.03.2019 17:50
Какой объем(н. у)диоксида серы выделяется при нагревании 100 мл 98%-го раствора сергой кислоты(плотность 1,84 г/мл)с избытком меди?
Ответов: 4
Иконка предмета
Химия, 03.03.2019 08:00
Втрех склянках без этикеток находятся растворы карбоната натрия, силиката натрия и нитрата натрия. как путем можно распознать, какой раствор находится в каждой склянке? напишите уравнения реакций в молекулярном и ионном
виде.
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 03.03.2019 14:20
Який об'єм повітря необхідний для спалювання суміші етану об'ємом 5 л з бутаном об'ємом 10 л? об'ємна часка кисню у повітрі становить 21 %. всі об'єми і до нормальних умов. какой объем воздуха необходим для сжигания смеси этана
объемом 5 л с бутаном объемом 10 л? объемная часка кислороду в воздухе представляет 21 %. все объемы к нормальным условиям.
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 03.03.2019 16:50
Определить объем воздуха необходимый для сгорания 12 г этилена.
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 03.03.2019 17:40
Составьте уравнения реакций водорода (h) со следующими : а)cu²o; б)hgo; в)moo³
Ответов: 4
Иконка предмета
Химия, 03.03.2019 18:10
Напишите формулы карбонатов и гидрокарбонатов калия и кальция
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Английский язык, 08.09.2019 02:00
Категория
Окружающий мир, 08.09.2019 02:00
Категория
Литература, 08.09.2019 02:00
Категория
Русский язык, 08.09.2019 02:00
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19213143