22.05.2020 12:46, филосов00

. 1.Який вчений сформулював основні положення теорії хімічної будови органічних речовин а) Менделеєв б) Бутлеров в) Ломоносов г) Ньютон
2.Якій хімічній формулі відповідає склад вуглеводів? а)(С2Н5О)n; б)(СN2О)n; в)(СNО2)n; г)(CН2О)n 3. Амінокислоти – це речовини, у молекулах яких одночасно містяться функціональні групи: а) аміно- й гідроксильна; б) карбоксильна й гідроксильна. в) аміно- й карбоксильна.
4.Денатурація — це: а) розщеплення крохмалю; б) гниття решток живих організмів; в) те саме, що й гідроліз; г) руйнування структур білка.
5.Вкажіть реакцію, яка лежить в основі виробництва мила: а) лужний гідроліз; в) гідрування; б) етерифікація; г) обміну.
6. Вкажіть пептидний зв’язок: а) –СООН; б) -NH2; в) -ОН; г) -CO-NH-. ІІ рівень (завдання 7 на встановлення правильної відповідності, оцінюються в )
7.Установити відповідність між формулою речовини, класом сполук, до якого вона належить та назвою речовини. Формула речовини Клас сполук (гомологічний ряд) Назва речовини І. С 2 Н 5 ОН А. Вищі карбонові кислоти 1. Глюкоза ІІ. С 17 Н 35 СООН Б. Одноатомний спирт 2. Гексен ІІІ. С 6 Н 12 О 6 В. Вуглевод, полісахарид 3. Крохмаль ІV. С 6 Н 12 Г. Ненасичені вуглеводні 4.Стеаринова кислота V. ( С 6 Н 10 О 5 ) п Д. Вуглевод, моносахариди 5. Етиловий спирт
ІІІ рівень (Правильно виконане завдання оцінюються в 2 б.)
8. Допишіть рівняння реакцій: А. СН 3 СООН + Na → ; Б. С 17 Н 33 COOH + H2 → ; В. С 2 Н 5 ОН + НCl → ; Г. С 2 Н 5 ОН + О 2 → ;
IV рівень (Правильно виконане завдання 10 оцінюються в 2 б.)
10. Розв”язати задачу: Обчисліть масу олеїнової кислоти необхідної для добування стеаринової кислоти масою 28,4 г.​

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Химия, 03.03.2019 07:58
Контрольная работа. осталось лишь это зададание на 210 г технического карбоната кальция, содержащего 10,8% примесей, подействовали соляной кислотой. найдите массу, образовавшейся соли и объём выделившегося газа
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 03.03.2019 10:28
Іть 3 рівень завд 2 і 4 рівень завд 1
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 03.03.2019 15:08
Вычислите растворимость фосфата свинца в г/л, если пр равно 1,5 *10 (-32 степени)
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 03.03.2019 17:51
Визначте формулу карбон кислоти якщо відносна густина за воднем 30​
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 07.03.2019 05:24
C-co-co2-al2(co3)3-co2-mg(hco3)2-mg (no3)2. решить схему
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 10.03.2019 09:29
Установите соответствие между названием веществами и суждениема) этиловый эфир глицинаб)фениламинв)диэтиламинг)ами ноуксусная кислота1)вступает в реакцию гидролиза2)образуется при гидролизе этилацетата3)является изомером триметиламина4)вступает в реакцию гидрирования5) является изомером нитроэтана6)обладает более выраженными основными свойствами, чем аммиак​
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 10.03.2019 13:53
Якою стала масова частка етанової кислоти в розчині масою 160 г. з масовою часткою розвиненої речовини 25% після розбавленої його водою об'ємом 40мл.
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 10.03.2019 14:28
Найдите валентность и сделайте формулу: калий и хлор, алюминий и кислород, кальций и водород. 63 !
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 11.03.2019 16:58
Обчисліть масу етанової кислоти що утвориться внаслідок гідролізу етаноату масою 20.4г якщо вважати що естер повністю гідролізувався​
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 11.03.2019 17:50
Из каких галогенопроизводных углеводородов можно получить н-октан по реакции вюрца? укажите наиболее рациональный
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 11.03.2019 18:02
10 закінчити рівняння реакції: с4н9он + hcl →
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 11.03.2019 19:00
Чи тотожні терміни «валентність» і «ступінь окиснення»?
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Алгебра, 26.09.2019 15:50
Категория
Английский язык, 26.09.2019 15:50
Категория
Информатика, 26.09.2019 15:50
Категория
Математика, 26.09.2019 15:50
Категория
Алгебра, 26.09.2019 15:50
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19072682