22.05.2020 12:48, данил1956

Хімія 9 клас

Контрольна робота.
І-рівень. 1).До яких наук відноситься хімія: А. Точних Б. Гуманітарних В. Природничих Г. Філологічних.
2) Речовини, які не утворюються в природі і виготовляються промисловим шляхом називаються: А. Неприродними Б. Синтетичними В. Штучними Г. Полімерними.
3)Реакція нейтралізації відноситься до реакцій: А. Розкладу Б. Сполучення В. Обміну Г. Заміщення.
4)Сума коефіцієнтів у рівнянні взаємодії алюмінію з розбавленою сульфатною кислотою складає:
А.8 Б.12 В.4 Г.9
5)За будовою жири відносять до: А. Естерів Б. Алканів В. Спиртів Г. Карбонових кислот.
6)Визначте речовини, при зливанні розчинів яких утворюється осад: А. Na2SO4 i BaCl2 Б. Na2SO4 i KOH
В. Na2SO4 i H3PO4 Г. Na2SO4 i AgNO3
7) Органічні речовини, що мають подібну будову і відрізняються між собою на одну або кілька груп -СН2 називаються: А.Ізомерами Б. Гомологами В. Біополімерами Г. Вуглеводами.
8) Реакція горіння метану відноситься до реакцій: А. Сполучення Б. Екзотермічних В. Окисно-відновних Г. Всі відповіді вірні
9) Реакції,які відбуваються одночасно в 2-х протилежних напрямках називаються: А. Комплексними Б. Оборотними В. Подвійними Г. Прямими.
10) Молярна маса сахарози становить: А.148 Б.408 В.342 Г.234.
ІІ-рівень
1.Обчисліть відносну густину бутину за воднем і за повітрям.
2.Термохімічне рівняння горіння етану таке: 2 С2Н6 + 7 О2 = 4 СО2 + 6 Н2О; Н=-3120кДж. Яка кількість теплоти віділиться при згорянні 5,6 л (н. у.) етану.
ІІІ-рівень
1.Складіть рівняння за наведеною схемою перетворень і вкажіть тип кожної реакції: Mg-->MgO-->
-->Mg(NO3)2-->Mg(OH)2-->Mg CO3-->CO2-->C6H12O6.Для реакції 1 складіть електронний баланс, вкажіть окисник і відновник. Для реакції 3 складіть йонно-молекулярне рівняння.
2.Обчисліть масу осаду, утвореного при зливанні розчину аргентум (І) нітрату і 160г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 10%.

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Химия, 03.03.2019 10:15
Объем водорода, когда масса 25 г алюминия и 243 г 30% раствора соляной кислоты
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 03.03.2019 12:43
Какая масса силиката натрия образуется при плавлении 50 г оксида кремния ,содержащего 10% примесей ?
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 03.03.2019 17:19
При сжигании органического вещества массой 1.44г было получено 716.8 мл углекислого газа и 0.288г воды. определите молекулярную и структурную формулу данного вещества, напишите уравнение его реакции с подкисленным серной кислотой раствором перманганата калия.
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 04.03.2019 06:27
40г гидроксида na реагирует с серной кислотой. найти массу соли.
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 07.03.2019 18:16
Hno3 розчинили 3,04 г суміші fe та cu. після реакції утворилось 0,896 л сполуки no. укажіть масу і відсотки речовин.
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 09.03.2019 16:11
Скласти рівняння реакцій: 1) гідратації бут-2-ену; 2) дегідратації пропан-2-олу; 3) окиснення етанолу (ii) оксидом.
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 11.03.2019 12:01
Хімія 7 клас завдання на фотографії
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 12.03.2019 01:58
Решить. если подучится объяснить, буду !
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 12.03.2019 09:37
Укажіть відносну молекулярну масу киснюа)64б)8в)16г)32​
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 12.03.2019 13:21
Вреакцию азота с водородом вступило 67.2 л азота. найти объём аммиака. 25
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 12.03.2019 18:11
Много : етанова кислота кількість речовин 1,6 моль повністю прорегувала з кальцій карбонатом. обчисліть маси продуктів реакції.​
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 12.03.2019 22:23
С: определить массу осадка который получится при взаимодействии 60 г 70 процентного раствора гидрооксида back и 20 г чистого сульфата меди 2 валентногопо возможности объясните ​
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
География, 05.08.2019 20:30
Категория
Алгебра, 05.08.2019 20:30
Категория
Русский язык, 05.08.2019 20:30
Категория
Математика, 05.08.2019 20:30
Категория
Химия, 05.08.2019 20:30
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19072681