23.05.2020 14:05, ьмабивбви

Даю 17 б решите Тема: Повторення основних питань курсу хіміі 7 класу

І варіант

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

І. Позначте формулу речовини:

1) Н2; 2) НСl; 3) Н; 4) К2О.

ІІ. Неоднорідні суміші можна розділити Фільтруванням, дією магніта, перегонкою; 2) Відстоюванням, кристалізацією, перегонкою; 3) Перегонкою, відстоюванням, фільтруванням; 4) Дією магніта, фільтруванням, відстоюванням.

ІІІ. Відносна атомна маса Оксигену дорівнює:

1) 32; 2) 16 г; 3) 32; 4) 16.

ІV. Позначте хімічні явища:

1) Кіпіння води, іржавіння заліза; 2) Горіння паперу, пожовтіння листя; 3) Гниття листя, випаровування розчину; 4) Плавлення алюмінію, висихання білизни на морозі.

V. Позначте правильне твердження щодо умов горіння речовин:

1) Наявність повітря, нагрівання речовини до 500 С; 2) Наявність кисню, нагрівання речовини до температури самозаймання; 3) Наявність вуглекислого газу, нагрівання речовини; 4) Наявність кисню, нагрівання речовини.

VІ. Позначте ряд, утворений формулами оксидів:

1) СО, К2О, V2О5; 2) О2, Н2О, СО2; 3) СаО, О, СН4; 4) Са(ОН)2, КОН, ВаО.

ЗАВДАННЯ НА ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДНІСТЬ (ЛОГІЧНІ ПАРИ)

VІІ. Встановіть відповідність між назвами та формулами речовин:

1) Вуглекислий газ А) С

2) Вуглець Б) N2

3) Азот В) Fе

4) Залізо Г) N

Д) СО2

VІІІ. Установіть відповідність між формулами речовин та відносною молекулярною масою:

1) О3 А) 48

2) Н2О Б) 18

3) Са(ОН)2 В) 36,5

4) НСl Г) 36

Д) 74

ЗАВДАННЯ НА ПРАВИЛЬНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ

ІХ. Допишіть схеми хімічних перетворень, розставте коефіцієнти, розташуйте схеми за зменшенням суми коефіцієнтів у відповідних хімічних рівняннях:

А) Са + О2 →

Б) Ва + Сl2 →

В) Н2О+ К2О→

Г) КСlО3 →

Х. Розташуйте формули за збільшенням валентності Нітрогену в формулах оксидів:

1.N2О5; 2) NО; 3) N2О; 4) NО2.

ЗАВДАННЯ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ

ХІ. Визначити масову частку речовини в розчині, який приготували з 200 мл води і 50 г солі.

ХІІ. Складіть рівняння реакції добування кисню з калій перманганату. Підкресліть формулу оксиду. Укажіть галузі застосування кисню.

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Химия, 03.03.2019 09:20
Составить молекулярные и ионные уравнения реакций, протекающих между веществами: sncl2+h2s ? khso3+koh ? sn(oh)2+naoh
Ответов: 4
Иконка предмета
Химия, 03.03.2019 11:00
Какая масса и объём водорода(н. у) образуется при взаимодействии 22 г фенола с 4,3 г металлического натрия?
Ответов: 4
Иконка предмета
Химия, 08.03.2019 02:00
Ch3cooh+ca(oh)2= ch3cooh+hcl= ch3cooh+na2o= ch3cooh+k2co3=
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 08.03.2019 08:20
Уравнение реакции: взаимоотношение аммиака с раствором серной кислоты=)
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 09.03.2019 00:30
Вычислите массовую долю натрия в сульфате натрия.
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 10.03.2019 00:10
Какая среда в растворе следующих солей: сульфата меди, хлорид алюминия, силикат натрия, хлорид калия. потвердить уравнениями в сокращённом ионном виде.
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 10.03.2019 21:36
Допишіть схеми реакцій та перетворіть їх на хімічні рівняння : ​
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 12.03.2019 19:10
Вычислите кол-во теплоты, которая выделяется при сжигании 1м(кубич) природного газа, содержащего по обьему 95% метана,3% углекислого газа и 2% азота. тепловой эффект реакции горения метан равен 880 кдж/моль
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 13.03.2019 05:00
Сколько моль содержится в 360 граммах сахара?
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 13.03.2019 14:53
1. выберите строку, содержащую только типичные металлы: a) na, sc, n б) mg, ba, k в) o, al, mn г) f, o, cl2. какой металл не относится к щелочным? а) na б) ca в) k г) fr3. основание не образует следующий оксид: а)cao б)k2o в)co2 г)na2o4. какой элемент не входит в условную границу между металлами и неметаллами? а) в б) as в) mg г) si5. металл, находящийся в жидком агрегатном состоянии при н. у. – это а) w б) hg в) ca г) na6. к тугоплавким металлам относится а) ga (tпл= 29,8oc) б) al (tпл= 933,5oc) в) ba (tпл= 1002oc) г) ra (tпл= 973oc)7. выберите из предложенных металлов легкий металл. а)v (ρ = 5,7 г/см3) б) bi (ρ = 9,8 г/см3) в) mn (ρ = 7,3 г/см3) г) al (ρ = 2,65 г/см3)8. свойство металлов раскатываться в тонкую фольгу, не ломаясь под внешним воздействием, называется а) пластичность б) эластичность в) плотность г) твердость9. какая характеристика не относится к строению типичных металлов? а) на внешнем энергетическом уровне 1-3 ? б) относительно большой радиус атома в) заряд ядра положительный г) заряд образованного им иона отрицательный10. для всех металлов характерны: а) мет. блеск, ковкость, пластичность б) лекгоплавкость, сверхпроводимость, твердость в) электропроводность, хрупкость, тугоплавкость г)теплопроводность, высокая электропроводимость, твердость11. выберите металл, наименьшей электропроводностью. а) w б) ag в) cu г) al
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 14.03.2019 16:49
1.осуществите цепочку превращений: n2 → nh3 → no → no2 → hno3 → cu(no3)2одну реакцию рассмотреть в свете тэд, одну в свете овр.2.уравнять овр методом электронного : h2so4 (конц.) + zn → zn so4 +h2s + h2o3. определите массовую долю азота в нитрате калия.4. рассчитайте массовую долю азотной кислоты в растворе, полученном после добавления 20 г. воды к 160 г. 5%-ного раствора.5. в трех пронумерованных склянках без этикеток находятся растворы гидроксида натрия, сульфата натрия, нитрата натрия. как путем определить вещества? ​
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 14.03.2019 19:20
Ph3 + o2 = p2o5 + h2o составте уравнения
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Литература, 11.06.2019 05:10
Категория
Русский язык, 11.06.2019 05:10
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18123813