22.05.2020 17:24, draft1challenge

6. Закончыце сказы: 1) Замена аднаго слова ці выразу іншым на аснове знешняй ці ўнутранай сувязі

паміж з’явамі – гэта ; 2) Мастацкі троп, заснаваны на замене

множнага ліку адзіночным ці часткі цэлым (ці наадварот) – гэта ;

3) Незвычайны парадак слоў у сказе, які дапамагае зразумець ідэю твора і стварае своеасаблівы

ўсхваляваны настрой, – гэта ; 4) Верш, у якім аўтар разважае на

нейкую важную тэму, – ; 5) Урачысты, узнёслы верш у

гонар нейкай з’явы, падзеі ці асобы - ; 6) Урачысты верш у гонар памерлых – гэта

; 7) Від васьмірадковага верша, у якім два першыя і два апошнія, а таксама першы

паўтараецца тройчы, – гэта ; 8) Васьмірадковы верш, шэсць першых радкоў у якім

звязаны перакрыжаванай рыфмоўкай, а два апошнія – сумежнай, – ; 9)

Чатырнаццацірадковы верш, напісаны ямбам, выразна дзеліцца на дзве часткі – гэта .

7. Назавіце сапраўднае імя пісьменнікаў: 1) Максім Танк - ;

2) Янка Купала - ; 3) Якуб Колас - ; 4) Кандрат Крапіва -

8. Знайдзіце лішняе, патлумачце свой выбар: 1) “Хмарка”, “Сымон-музыка”, “Спадчына”, “Новая

зямля” ; 2) Фішар, Глечык, Гораў,

Карпенка, Свіст, Аўсееў ; 3) “Раманс”, “Бывай”,

“Як я жыў без цябе”, “Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стог...” ;

4) “Трэба дома бываць часцей”, “Дзяльба кабанчыка”, “Жураўліны крык”

9. Назавіце аўтара і твор: 1) Ад прадзедаў спакон вякоў / Мне засталася спадчына; // Сярод сваіх і

чужакоў / Яна мне ласкай матчынай ; 2) Дзе мой край? Там,

дзе вечную песню пяе Белавежа, // Там, дзе Нёман на захадзе помніць варожую кро шчасце людское, / Так, як і

наша з табою, / Пэўна, складаецца з солі, / З хлеба, сабранага ў полі...

; 4) Жыццё даецца, каб жыццё тварыць, / Каб светла-

залатую яго ніць / Віць і далей – любоўю, справай дзейнай / ды словам, што ад справы неаддзелена. //

Тварыць! ; 5) Буду ў далёкім краю

я нудзіцца, / У сэрцы любоў затаіўшы сваю; // Кожную ночку на зорку дзівіцца / Буду ў далёкім краю

; 6) Над зямлёю шугае верасень – Восені ветразь! ; 7) “Кабана вынеслі за хлеў, паклалі на чыстую

саломку, у пашчу ўсунулі камень, як рабілі заўсёды перад смаленнем...”

; 8) “На зямлі нарадзіўся, вырас, а рук да гэтай зямліцы

ніводнага разу не прыклаў.. А зямлі любоў сваю аддаць трэба” ; 9) “На зіму яго паставілі ў невялікую загарадку ў хляве, да якога ён доўга не мог

прывыкнуць: неяк муляла суседства з каровай і свіннямі” ; 10)

“Гэта быў звычайны чыгуначны пераезд, якіх нямала параскідана на сталёвых шляхах зямлі...” . 10. Жанр літаратуры, у аснове якога – востры канфлікт, які заканчваецца без трагічнай развязкі?

1)трагедыя; 2)драма; 3)камедыя.​

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Литература, 03.03.2019 10:42
Что такое парцелляция? (своими словами)
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 03.03.2019 11:23
20 ! ! напишите свою жалобную книгу, смешную, по произведению чехова "жалобная книга"!
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 03.03.2019 16:34
30 ! рассказать про дальнюю жизнь кости кветки из рассказа " настаўнік чарчэння"​.​
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 03.03.2019 17:12
  сочинение на тему" имя числительное"   1) что ты узнал об имени числительном? 2) что нового узнал? 3) что было интересного в имени числительном?   4) зачем нужны имена числительные?  
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 04.03.2019 08:27
Сегодня, на уроке ,увидел/а фрагмент экранизации рассказа л. н.толстого "кавказский пленик".и снова судьба героя, терпение и выдержка в сложной жизненной ситуации вызвала настоящее восхищение. только видеоряд ярче почувствовать красоту сурового кавказа, жизнь горцев, нежность и преданность дины. а
что, если бы я оказался(-ась) в у горцев в жестокое военное ​
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 04.03.2019 09:45
Твір мініатюра"дон кіхот-вічний образ світової літератури"
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 07.03.2019 06:14
Встихотворении "на заре ты её не буди" найти все уровни повтора(фонетический, синтаксический, композиционный), как приёма, используемого автором.​
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 07.03.2019 19:35
1. прочитайте рассказ а. п. чехова «о любви». 2. дайте (письменно, можно печатать) развёрнутые ответы на вопросы: в чём суть рассказа? кто его герои? какое значение для развития действия имел рассказ о красивой пелагее и поваре никаноре? что хотел сказать читателям автор? своими словами.
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 08.03.2019 12:05
Цю ювелірну монему присвячено а) іван котляревському б)іванові франку в)григорієві сковороді г) пантелиймонові культури д) михайлові коцюбинському
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 09.03.2019 07:13
Какие цитаты из произведения уроки француского про мальчика
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 10.03.2019 13:31
Друзья 30б человек появляется на свет на земле. тут он растёт, узнает мир и жизнь. узнает ласковые руки матери и жестокие рабочие руки отца. познает память о тех, кто жил до него, кто своим трудом украшал землю, на которой он живёт. он познает чувство ответственности перед родившей его землёй, которая дала ему все. в преданиях всех народов любимые герои набирались сил, припадая к родной земле. землёй клялись. горсть родной земли брали с собой, отправляясь в дальние страны. из любви к самому сокровенному и дорогому клочку земли рождается любовь молодых людей ко всей великой отчизне нашей, рождается истинно сыновнее чувство к ней. мы знаем, какие страшные раны наносит война земле. и нет у землян ныне ничего важнее мира. подчеркните обособленные обстоятельства. начертите схемы сложноподчиненных предложений с придаточными изъяснительными
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 10.03.2019 15:07
Символика имён и действующих лиц в пьесе м. горького «на дне»
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Английский язык, 13.04.2020 05:46
Категория
Английский язык, 13.04.2020 05:46
Категория
История, 13.04.2020 05:46
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19076487