22.05.2020 17:24, draft1challenge

6. Закончыце сказы: 1) Замена аднаго слова ці выразу іншым на аснове знешняй ці ўнутранай сувязі

паміж з’явамі – гэта ; 2) Мастацкі троп, заснаваны на замене

множнага ліку адзіночным ці часткі цэлым (ці наадварот) – гэта ;

3) Незвычайны парадак слоў у сказе, які дапамагае зразумець ідэю твора і стварае своеасаблівы

ўсхваляваны настрой, – гэта ; 4) Верш, у якім аўтар разважае на

нейкую важную тэму, – ; 5) Урачысты, узнёслы верш у

гонар нейкай з’явы, падзеі ці асобы - ; 6) Урачысты верш у гонар памерлых – гэта

; 7) Від васьмірадковага верша, у якім два першыя і два апошнія, а таксама першы

паўтараецца тройчы, – гэта ; 8) Васьмірадковы верш, шэсць першых радкоў у якім

звязаны перакрыжаванай рыфмоўкай, а два апошнія – сумежнай, – ; 9)

Чатырнаццацірадковы верш, напісаны ямбам, выразна дзеліцца на дзве часткі – гэта .

7. Назавіце сапраўднае імя пісьменнікаў: 1) Максім Танк - ;

2) Янка Купала - ; 3) Якуб Колас - ; 4) Кандрат Крапіва -

8. Знайдзіце лішняе, патлумачце свой выбар: 1) “Хмарка”, “Сымон-музыка”, “Спадчына”, “Новая

зямля” ; 2) Фішар, Глечык, Гораў,

Карпенка, Свіст, Аўсееў ; 3) “Раманс”, “Бывай”,

“Як я жыў без цябе”, “Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стог...” ;

4) “Трэба дома бываць часцей”, “Дзяльба кабанчыка”, “Жураўліны крык”

9. Назавіце аўтара і твор: 1) Ад прадзедаў спакон вякоў / Мне засталася спадчына; // Сярод сваіх і

чужакоў / Яна мне ласкай матчынай ; 2) Дзе мой край? Там,

дзе вечную песню пяе Белавежа, // Там, дзе Нёман на захадзе помніць варожую кро шчасце людское, / Так, як і

наша з табою, / Пэўна, складаецца з солі, / З хлеба, сабранага ў полі...

; 4) Жыццё даецца, каб жыццё тварыць, / Каб светла-

залатую яго ніць / Віць і далей – любоўю, справай дзейнай / ды словам, што ад справы неаддзелена. //

Тварыць! ; 5) Буду ў далёкім краю

я нудзіцца, / У сэрцы любоў затаіўшы сваю; // Кожную ночку на зорку дзівіцца / Буду ў далёкім краю

; 6) Над зямлёю шугае верасень – Восені ветразь! ; 7) “Кабана вынеслі за хлеў, паклалі на чыстую

саломку, у пашчу ўсунулі камень, як рабілі заўсёды перад смаленнем...”

; 8) “На зямлі нарадзіўся, вырас, а рук да гэтай зямліцы

ніводнага разу не прыклаў.. А зямлі любоў сваю аддаць трэба” ; 9) “На зіму яго паставілі ў невялікую загарадку ў хляве, да якога ён доўга не мог

прывыкнуць: неяк муляла суседства з каровай і свіннямі” ; 10)

“Гэта быў звычайны чыгуначны пераезд, якіх нямала параскідана на сталёвых шляхах зямлі...” . 10. Жанр літаратуры, у аснове якога – востры канфлікт, які заканчваецца без трагічнай развязкі?

1)трагедыя; 2)драма; 3)камедыя.​

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Литература, 10.03.2019 11:20
Напишите краткое содержание к произведению а. с. пушкина "капитанская дочка"! 15-20 предложений (не длинное) , !
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 09.03.2019 17:47
Выпишите всё средства выразительности и главное назвать ту строчку где оно есть ️️10 ​
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 10.03.2019 12:49
Аллицерация в стихотворении листопад ​
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 12.03.2019 05:20
Перенести слова по слогам письмо, читайте, фильм
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 13.03.2019 00:20
Чем похожи мальчишки -герои м. твена, и. дика и с. голицина?
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 13.03.2019 20:38
Составте и напишите 2 стиха о природе .
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 14.03.2019 08:03
Нужно ли быть милосердным? легко ли это?
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 14.03.2019 19:45
Написать сочинение по теме "что может дом рассказать о своем хозяине" ,герой плюшкин .
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 18.03.2019 14:38
Какие есть книги с подзаголовком? ​
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 19.03.2019 18:27
Создания стихотворения маяковского "во весь голос"
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 19.03.2019 23:46
40 ! дать оценку поступка печорина. правильно ли он поступил, украв девушку? заслуживает ли он сострадания или является эгоистом, потому что ему бэла позже наскучила? (сначала он её любил, а потом разлюбил.) "герой нашего времени". лермонтов. (рассуждение 5-10 предложений)
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 20.03.2019 22:42
Написати есей кристине нестлінґер. ''летіть, хрущі! '' я вірю в
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Алгебра, 17.11.2019 13:22
Вопросов на сайте: 13350064