Тестові завдання
1. У якому рядку всі слова є займенниками?
А десь, хтось, всякий, ми;
Б він, чорнявий, його, нам;
В той, цей, пішов, наш, увесь;
Г вона, чий, деякий, я.
2.Відмінюються, як прикметники, усі займенники рядка:
А котрий, твій, деякий, інший
Б себе, хтось, вони, ніхто
В будь-що, вона, наш, всякий
Г цей, я, самий, воно
3.Додаванням часток аби-, де-, -сь, будь-, -небудь, казна-, хтозна- до питальних займенників утворюються:
А Означені займенники.
Б Неозначені займенники.
В Заперечні займенники
Г Вказівні займенники
4. Займенники хто, що, який, чий, котрий, скільки є відносними, коли вони:
А вживаються для утворення питальних речень;
Б вживаються для зв’язку частин складного речення;
В вказують на відношення до діючої особи;
Г вказують на неозначену (невідому) особу, предмет, ознаку, кількість
5. Займенники я, ти, він, вона, воно, ми, ви, воно є:
А вказівними;
Б означальними;
В особовими;
Г питальними.
6. Через дефіс пишуться всі займенники рядка:
А хто/сь, де/який, аби/чий, котрий/сь;
Б аби/що, де/кого, котрого/сь, що/сь;
В казна/хто, будь/кого, що/небудь, хтозна/скільки;
Г аби/в/кого, де/в/кого, хтозна/до/якого, аби/з/ким.
7. У якому рядку знаходяться присвійні займенники?
А ніхто, ніщо, ніякий, нічий.
Б хто, що, чий, котрий.
В мій, твій, свій, ваш, наш.
Г той, цей, такий, сам.
8.Якщо після казна, хтозна, будь, аби, де перед займенниками стоїть прийменник, тоді всі три слова пишуться:
А Разом.
Б Окремо
В Через дефіс.
9.Стоять у формі орудного відмінка всі займенники рядка:
А нею, ніким, вона, себе
Б казна-чим, хтозна-яким, мною, чим
В ніхто, чим, ким, я
Г моїм, наш, цей, дехто
10. Установіть відповідність між виділеними в реченнях займенниками й синтаксичною роллю, яку вони виконують.
1 Я — не ти.
2 У всякої пташки — свої замашки.
3 Хто землю удобрює, тому й земля повертає.
4 Як сокіл змокне, то й ґава його вдзьобає.
А підмет
Б присудок
В додаток
Г означення
Д обставина

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Українська мова, 07.03.2019 19:40
Який вигляд має калина навесні й восени
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 08.03.2019 12:00
Знайди в ньому слова яки починаються и закинчуються приголосними звуками кинувся на вовка и прогнав його
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 08.03.2019 21:38
Зробіть повний орфографічний аналіз слова відділившись за схемою; 1.подти слово в орфографічному записі 2. визначити орфограми для аналізу 3. записати слово транскрипцією, встановити відповідність між фонемами(звуками) та буквами у орфограмах 4ю сформуватиправила правопису орфограм 5. охарактеризуйте принципи правопису аналізованих орфем
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 11.03.2019 10:12
Допишіть приклади дієслів до таких форм: а) дійсний б; б) умовний б; в) наказовий б; г) інфінітив. 1) писала; 2) писати; 3) писала б; 4) напиши.
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 11.03.2019 21:28
Дитлоїди 2снвз, 2квомнп, 2сом, 2бопнс, 2бтнм
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 17.03.2019 03:50
Що означає прислівя, приказки, оповідання
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 20.03.2019 13:20
Скласти як найбільше слів з слова подорожник та співчуття
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 20.03.2019 19:58
Скласті план до тексту: непросто жити на світі
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 21.03.2019 07:00
Сіноніми до слів обімліло, трель. зарадив
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 21.03.2019 11:30
Який префикс-з чи с-треба дописати у словах? "яжить . слова "яж. ить ввести в речення из звертаннями.
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 29.03.2019 07:10
Треба написати текст-розповідь чи мрію я побувати на екскурсії 5-7 речень
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 01.04.2019 03:50
Твир на тему що було б , якбы вси украинци були як одна сим'я
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Математика, 06.04.2021 12:34
Категория
История, 06.04.2021 12:34
Категория
Математика, 06.04.2021 12:34
Категория
Другие предметы, 06.04.2021 12:34
Вопросов на сайте: 18245431